Cymunedau’n Gyntaf

Gorllewin Caerdydd (Trelái, Caerau, Tyllgoed a Pentrebaen).

WG Logo

WG_Initiative_land_mono

Mae Cymunedau’n Gyntaf yn anelu i gyfrannu mewn partneriaeth gyda sefydliadau eraill, at leihad yn y bwlch addysg/sgiliau, economaidd ac iechyd rhwng yr ardaloedd mwyaf difreintiedig a gefnog yng Nghymru.

Yn dilyn yr ailosodiadau yn Ebrill 2012, mae Cymunedau’n Gyntaf yn Rhaglen sydd yn Canolbwyntio ar y Gymuned sydd yn cefnogi agenda Llywodraeth Cymru ‘Taclo Tlodi.’ Mae’r rhaglen yn adeiladu ar gyflawniadau Cymunedau’n Gyntaf ers iddo lansio yn 2001.  Gyda’r bwriad i gyfrannu at leddfu’r tlodi parhaus, maent yn cefnogi’r unigolion sydd yn wynebu’r her a chaledi mwyaf o fewn y gymuned.

Cyllidir GCT gan Lywodraeth Cymru i gyflogi tîm staff ar gyfer Cymunedau’n Gyntaf er mwyn gweithio gyda phreswylwyr, sefydliadau cymunedol, busnesau a brif asiantaethau eraill ar draws clwstwr Gorllewin Caerdydd (Trelái, Caerau, Tyllgoed a Pentrebaen).  Fe fydd y rhaglen yn canolbwyntio ar gymryd camau fydd yn arwain at gynaliadwyedd hirdymor a lles y cymunedau. Mae cynnwys pobl leol ym mhob agwedd y gwaith hwn yn nodwedd hanfodol y rhaglen.

Er mwyn sicrhau bod y rhaglen yn llwyddiannus, mae’r gwaith yr ydym yn gwneud wedi’i rhannu’n dri chanlyniad:

Ffyniannus:

I leihau anghydraddoldebau mewn incwm a chyfleoedd, gan sicrhau bod gan unigolion mynediad i’r adnoddau sydd angen arnynt i ddarparu ar gyfer eu hunain a’u teuluoedd ac i wella’u cyfleoedd mewn bywyd.

This shortcode isn't properly configured. Please review it.

Dysgu:

I hyrwyddo diwylliant o ddysgu ymysg ein cymunedau ble gall unrhyw unigolyn beth bynnag eu hoedran neu allu yn cael ei annog er mwyn cydnabod potensial eu hunain, ac maent yn derbyn cymorth er mwyn cyrraedd hynny.

This shortcode isn't properly configured. Please review it.

Iechyd:

Iechyd a lles gwell i bawb, gyda chyflymder y gwelliant yn cynyddu mewn cyfran â’i lefel o anfantais.

This shortcode isn't properly configured. Please review it.
Share this!
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

X